Nieuwsbrief

E-mailadres van de abonnee.
Schrijf in voor de nieuwsbrief

Onze brochure:

Klik hier voor een lijst met adressen waar de brochure kan worden opgehaald.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Gouda zijn van toepassing
op alle door de Volksuniversiteit Gouda georganiseerde cursussen en zijn in
overeenstemming met de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond
van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU).
Onder cursussen wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan lezingen, workshops of wandelingen/rondleidingen. Met uw aanmelding, door middel van een volledig ingevulde inschrijving, verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring. 
Als de Volksuniversiteit Gouda door onvoorziene omstandigheden haar cursussen niet fysiek kan aanbieden, dan zullen de cursussen daar waar mogelijk online worden voortgezet. Als voor een cursus is ingeschreven, is het niet-deelnemen aan een eventuele online voortzetting van de cursus geen geldige reden om te annuleren. Er kan in dat geval dan ook geen restitutie van cursusgeld plaatsvinden.

1. Inschrijven en betalen
Inschrijven kan via de website van de Volksuniversiteit Gouda (www.vugouda.nl),
via het inschrijfformulier uit de brochure of via e-mail naar info@volksuniversiteitgouda.nl. Na inschrijving krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u, bij voldoende inschrijvingen, een bevestiging van deelname. Bij onvoldoende inschrijvingen ontvangt u bericht van annulering van de cursus.
Informatie vindt in principe plaats via e-mail. Heeft u geen e-mail, dan ontvangt u de informatie per post. Wij adviseren u de gegevens na ontvangst te controleren.
Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige automatische incasso van de cursuskosten. Het bedrag wordt kort na de start van de cursus geïnd, doch maximaal binnen een maand na aanvang. 
Als u een factuur wilt ontvangen, geeft u dit dan duidelijk aan bij uw inschrijving.

2. Doorgaan / wijzigen van een cursus
De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd en ook geen administratiekosten.
De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Cursisten ontvangen hierover van tevoren bericht..

3. Annulering
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en is het volledige cursusgeld verschuldigd. Als u om dringende redenen niet aan een cursus kunt deelnemen, bent u verplicht dit schriftelijk met opgave van redenen te melden aan de administratie (info@volksuniversiteitgouda.nl). Na goedkeuring vindt terugbetaling van het cursusgeld plaats met aftrek van € 12,50 administratiekosten als u tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus van deelname afziet. Als u te laat bent voor restitutie, is het mogelijk na overleg met de administratie een andere persoon in uw plaats de cursus te laten volgen. Bij latere annulering, vanaf 10 werkdagen vóór aanvang van de cursus, óf na aanvang van de cursus, is het volledige cursusgeld verschuldigd, inclusief eventueel te betalen kosten voor ingrediënten of materiaalkosten, zoals bij de betreffende cursus op de website staat vermeld. Als u een cursus beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van cursusgelden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor langdurige ziekte, ziekenhuisopname en eerstelijns sterfgevallen. Hiervan moet een bewijsdocument worden overlegd. Er is dan een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld. 
Voor een juiste administratieve verwerking verzoeken wij u dringend een beëindiging of onderbreking van een cursus te melden bij de administratie (info@volksuniversiteitgouda.nl).

4. Overmacht regeling
Als een cursus niet kan plaatsvinden op de door de volksuniversiteit gepubliceerde wijze vanwege een overmacht situatie (bijvoorbeeld als dit niet kan i.v.m. een (corona)virus, dan behoudt de volksuniversiteit zich het recht voor om die maatregelen te nemen die passen bij de nieuw ontstane situatie. Deze maatregelen kunnen zijn:
•    De cursus wordt online gegeven/voortgezet
•    De cursus wordt uitgesteld naar een andere datum/tijdstip

5. Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de locatie die zowel op de website als op
de bevestiging van inschrijving staan aangegeven. Bij doorgaan van de cursus ontvangt u opnieuw een bevestiging, nu van deelname. Als u niet geplaatst kunt worden, omdat een cursus vol is of als een cursus niet doorgaat, ontvangt u daarover uiteraard ook bericht.
Als een cursus uit meer lessen bestaat, dan wordt de betreffende cursus wekelijks 
op dezelfde dag en tijdstip gegeven (m.u.v. schoolvakanties; zie vakantierooster), tenzij op de website een afwijkende frequentie staat vermeld. Wanneer een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u twee weken voor aanvang bericht.  

6. Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als vaststaat
dat de cursus definitief doorgaat (zie onder ‘Aanvang cursussen’). 
De Volksuniversiteit Gouda is niet verantwoordelijk voor door u aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus om welke reden dan ook niet door kan gaan. 

7. Opnames tijdens de les
De Volksuniversiteit hecht veel waarde aan de privacy en auteursrechten van haar 
docenten. Om deze reden is het niet toegestaan om tijdens de workshops, lezingen of cursussen foto’s, audio- of filmopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent.  

8. Niet-gegeven lessen
Lessen, die door onvoorziene omstandigheden niet gegeven zijn, bijvoorbeeld wegens ziekte van de docent, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Houd er bij de inschrijving rekening mee dat de duur van de cursus om deze reden met een of meer weken kan worden verlengd. 
Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld

9. Ziekte en verhindering van cursisten
Als u wegens omstandigheden één of meer lessen niet kunt volgen, stel dan behalve uw docent ook de administratie (info@volksuniversiteitgouda.nl) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.  

10. Adreswijziging
Wij stellen het op prijs als u wijzigingen van uw woonadres of e-mailadres doorgeeft aan de administratie (info@volksuniversiteitgouda.nl). 

11. Website (www.vugouda.nl)
Op de website kunt u foto’s en meer informatie vinden over een aantal cursussen. Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn ingepland.

12. Toegankelijkheid cursusgebouwen
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor minder-validen. 

13. AansprakelijkheidHet bestuur van de Volksuniversiteit Gouda stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Gouda uitgaan. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus. 

14. Evaluatie
Na afloop van de cursus kan de cursist een evaluatieformulier invullen.  
Een dergelijk evaluatieformulier wordt in principe na afloop van de cursus aan alle cursisten via e-mail toegestuurd. De evaluatie heeft als doel de kwaliteit van ons aanbod te kunnen bewaken. 

15. Privacyverklaring
De persoonsgegevens, zoals door de cursisten aan de Volksuniversiteit Gouda zijn doorgegeven, worden door de Volksuniversiteit Gouda opgeslagen in het deelnemersbestand. De Volksuniversiteit Gouda verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling van de cursussen, voor het onderhouden van de relatie en om de cursisten op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het aanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring staat op de website en is op te vragen bij de administratie van de Volksuniversiteit Gouda.