Volksuniversiteit Gouda
06 27 46 82 61 (alleen tijdens kantooruren)

Algemene voorwaarden

Inschrijven en betalen
Inschrijven kan via de website van de Volksuniversiteit Gouda (www.vugouda.nl). Eventueel kunt u zich ook inschrijven d.m.v. het insturen van het inschrijfformulier uit de brochure.
Onder cursussen wordt hierna ook verstaan lezingen en workshops.
Na inschrijving krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt u, bij voldoende inschrijvingen, een bevestiging van deelname.

Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige automatische incasso van de cursuskosten. De incasso van het verschuldigde bedrag zal enkele dagen voorafgaand aan de start van de cursus plaatsvinden.
Het verschuldigde bedrag wordt alleen geïncasseerd als de cursus doorgaat.
Tussen de incasso van de Volksuniversiteit en de daadwerkelijke overmaking zitten max. 5 werkdagen, volgens de nieuwe Europese SEPA incasso-voorwaarden. U kunt een automatische incasso, als u hier niet mee akkoord gaat, via uw bank ongedaan maken tot max. 8 weken na afschrijving.

Indien u een factuur voor uzelf of uw bedrijf wenst te ontvangen, dient u dat duidelijk aan te geven bij uw inschrijving. De Volksuniversiteit zal daar dan zorg voor dragen.

Mededelingen vinden in principe plaats via e-mail. Heeft u geen e-mail dan krijgt u de mededelingen via een brief. Wij adviseren u de gegevens na ontvangst te controleren.

Terugbetaling cursusgeld, annulering
Als u om dringende redenen niet aan een cursus kunt deelnemen, kunt u dit tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk met opgave van redenen melden aan de administratie. In dat geval bent u administratiekosten verschuldigd, te weten 10% van de cursusprijs, met een minimum van € 5,-.
Bij latere annulering, vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus c.q. bij het zonder bericht van verhindering niet volgen van een cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, inclusief eventueel te betalen kosten voor ingrediënten of materiaalkosten, zoals bij betreffende cursus op de website is vermeld.

De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.
De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Cursisten ontvangen hierover van tevoren bericht.

Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die zowel op de website als op de bevestiging van inschrijving staan aangegeven. Bij doorgaan ontvangt u opnieuw een bevestiging, nu van deelname. Als u niet geplaatst kunt worden, omdat een cursus vol is of als een cursus niet doorgaat, ontvangt u daarover uiteraard ook bericht.
Indien een cursus uit meerdere lessen bestaat, dan wordt de betreffende cursus wekelijks op dezelfde dag en tijdstip gegeven (m.u.v. schoolvakanties; zie vakantierooster). Wanneer een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u een week voor aanvang bericht.  

Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). De Volksuniversiteit is niet verantwoordelijk voor door u aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus (om welke reden dan ook) niet door kan gaan.  

Niet-gegeven lessen
Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus om deze reden met één of twee weken kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

Ziekte en verhindering van cursisten
Als u wegens omstandigheden een les niet kunt volgen, dient u de docent hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.  

Adreswijziging
Wij stellen het op prijs als u uw adreswijziging doorgeeft aan de administratie (info@volksuniversiteitgouda.nl).

Website
Op de website (www.vugouda.nl) kunt u foto’s en meer informatie vinden over de cursussen. Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn ingepland.

Toegankelijkheid cursusgebouwen voor rolstoelgebruikers
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit Gouda stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Gouda uitgaan. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus.