Volksuniversiteit Gouda

Bestellijst

Geen bestellingen

Klachtenregeling

Klachtenregeling Volksuniversiteit Gouda  
Vooraf
Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursus’ worden daaronder, behalve cursussen, alle andere activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld, zoals workshops, trainingen, lezingen en excursies. Waar in dit document wordt gesproken over ‘cursist’ worden daaronder de deelnemers aan de activiteiten van de volksuniversiteit bedoeld. Onder ‘vrijwilligers’ zijn alle bestuursleden, cursusbegeleiders en andere medewerkers van Volksuniversiteit Gouda begrepen, met uitzondering van de docenten. Waar wordt gesproken over ‘de volksuniversiteit’ wordt Volksuniversiteit Gouda bedoeld.


Doel regeling

Deze regeling dient om de dienstverlening te verbeteren, en om de goede verstandhouding te behouden.
Cursisten, docenten en vrijwilligers die niet tevreden zijn over de gang van zaken bij de volksuniversiteit, kunnen gebruik maken van deze klachtenregeling. Deze klachtenregeling is in overeenstemming met de landelijke afspraken die zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

Heb je als deelnemer van een cursus een opmerking, verbeterpunt of klacht, bespreek dit eerst met je eigen docent. Mocht je er niet uitkomen, stuur dat een mailtje naar info@volksuniversiteitgouda.nl   De coördinator van de desbetreffende cursus zal de klacht in behandeling nemen, contact met je opnemen en de klacht zo goed mogelijk trachten op te lossen.
De coördinator maakt een korte melding van de klacht en de afhandeling ervan bij het bestuur.

NB Aan het gebruikmaken van deze klachtenregeling zijn voor de klager geen kosten verbonden.

Melden van klachten

 • Klachten worden schriftelijk / per email (info@volksuniversiteitgouda.nl) ingediend en door de administratie van de volksuniversiteit aan de verantwoordelijke coördinator van de volksuniversiteit doorgestuurd.
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • De klager dient eerst met de betrokken persoon te overleggen.
 • Slechts met instemming van de klager wordt de ingediende klacht en de naam van de klager gemeld aan degene tot wie de klacht zich richt.

Behandelen van klachten

 • Op een klacht ontvangt de indiener binnen een periode van vijf werkdagen (vakanties niet meegerekend) een bevestiging van ontvangst dan wel een inhoudelijke reactie.
 • Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de verantwoordelijke coördinator van de volksuniversiteit en binnen tien werkdagen (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.
 • Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:
  • het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene(n)
  • overwegingen die leiden tot de conclusie
  • conclusie van de behandeling van de klacht
  • wijze van verdere afhandeling

Beroepsmogelijkheid

 • Als naar het oordeel van de indiener van de klacht de afhandeling daarvan niet naar wens is verlopen, is beroep bij het bestuur van de volksuniversiteit mogelijk (secretaris@volksuniversiteitgouda.nl).
 • Uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 • Een beroep bij het bestuur wordt binnen een periode van een maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgehandeld. In het kader van dit beroep kan het bestuur besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.